Czynne :24h/7

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

umów termin
realizacji usługi

+48 607 061 250    +48 533 261 193

Regulamin najmu samochodów

 • 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa szczegółowe warunki umowy najmu samochodu zawieranej przez Natalię Zadka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą TREND LINE Natalia Zadka z siedzibą: Sokołowice nr 114 T, lok. 1, 56-400 Oleśnica, NIP 9111945180, REGON 368014110, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 607061250, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej (zwaną dalej "Wynajmującym").
  2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu, chyba że dana umowa najmu stanowi inaczej.
  3. Regulamin stanowi integralną część każdej umowy najmu. W razie sprzeczności treści umowy najmu i Regulaminu strony związane są zawartą umową najmu.
  4. Stronami umowy najmu samochodu (zwanej dalej: „Umową”) są:
  5. a) Wynajmujący
  6. b) Najemca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  7. Najemcą samochodu może zostać:
  8. osoba fizyczna, która:
  • ukończyła 18 lat,
  • posiada ważny dowód osobisty lub w przypadku osób z poza terytorium RP, ważny paszport,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • jeżeli zawiera Umowę jako przedsiębiorca, jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  1. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, której reprezentant zawierający Umowę:
  • przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  • ukończył 18 lat,
  • posiada ważny dowód osobisty lub w przypadku osób z poza terytorium RP, ważny paszport,
  • posiada ważne umocowanie wynikające z KRS do zawarcia umowy najmu samochodu oraz odbioru samochodu w imieniu reprezentowanego podmiotu albo ważne pełnomocnictwo do tych czynności.
  1. Osobą uprawnioną do kierowania samochodem (dalej „Kierowcą”) może zostać
  • osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,
  • posiada ważny dowód osobisty, a w przypadku osób z poza terytorium RP ważny paszport,
  • posiada ważny dokument uprawniający do kierowania pojazdem.
  1. Postanowienia Umowy lub Regulaminu odnoszące się do Najemcy mają także zastosowanie do Kierowcy.
  2. Samochód, w całym okresie najmu, może być kierowany wyłącznie przez osobę spełniającą wymogi określone w ust. 4 lub 5, wymienioną w Umowie jako Kierowca lub Najemca.
  3. Dla zawarcia Umowy konieczne jest przedłożenie dokumentów wykazujących uprawnienie do bycia Najemcą oraz do kierowania samochodem. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Kierowcę wymogów wskazanych w ust. 4-6 Wynajmujący jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania.
  4. Samochód nie może być podnajęty, wydzierżawiony lub odstąpiony innej osobie do używania na jakiejkolwiek podstawie prawnej bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę do użytku osobie nie wymienionej w Umowie jako Kierowca.
  5. Udzielenie upoważnienia do kierowania samochodem osobie innej niż wskazana w Umowie może dokonać tylko i wyłącznie Wynajmujący w sposób pisemny po uprzednim przekazaniu przez Najemcę dokumentów wskazany w ust. 5.
  6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za samochód oraz za działania i zaniechania Kierowcy, w szczególności za przestrzeganie Regulaminu i Umowy do czasu odebrania samochodu przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego. W razie zawarcia Umowy przez więcej niż jednego Najemcę ich odpowiedzialność jest solidarna.
  7. Okres rozpoczęcia i zakończenia najmu samochodu określony jest w Umowie. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji według stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.

   

   

  • 2 Obowiązki Wynajmującego
  1. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania Najemcy samochodu wolnego od wad prawnych oraz fizycznych, w stanie umożliwiającym jego prawidłową i normalną eksploatację, w szczególności spełniającego warunki dopuszczające pojazd do ruchu.
  2. Wynajmujący po zawarciu umowy najmu samochodu wydaje Najemcy samochód określony w umowie najmu technicznie sprawny, czysty wraz z pełnym zbiornikiem paliwa. Nadto Wynajmujący przekazuje Najemcy jeden komplet kluczyków wraz z pilotem.
  3. Przedmiot najmu posiada ważną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz Autocasco.
  4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mandaty oraz opłaty parkingowe nałożone w okresie najmu samochodu przez Najemcę. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Najemca.
  5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, pozostawione lub zagubione w okresie najmu samochodu. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Najemca.
  6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze (w tym zadośćuczynienie) będące następstwem szkody (lub krzywdy) spowodowanej przez Najemcę lub Kierowcę lub inną osobę kierującą przedmiotem najmu.
  7. Wynajmujący dostarcza samochód do ….... km od siedziby Wynajmującego, bez dodatkowych opłat. Za każdy dodatkowy kilometr naliczana jest opłata w wysokości określonej w Cenniku.
  8. Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 8 godzin, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu.
  9. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
  10. a) utraty dowodów rejestracyjnego i/lub polisy ubezpieczeniowej i/lub kluczyków od samochodu z winy Najemcy przy czym jako wina rozumiane jest również niedochowanie przez Najemcę należytej staranności,
  11. b) uszkodzenia samochodu z winy Najemcy,
  12. c) unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  13. d) wystąpienia szkód parkingowych i aktów wandalizmu.

   

  • 3 Obowiązki Najemcy:
  1. Najemca zobowiązany jest:
  2. a) do posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrole ruchu drogowego, tj. ważnych i honorowanych na terenie RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, umowa najmu samochodu,
  3. b) do korzystania z samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem z zachowaniem czystości samochodu, należytej staranności w zakresie korzystania z niego i zabezpieczenia przed kradzieżą,
  4. c) do stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w jego dowodzie rejestracyjnym lub przy wlewie paliwa,
  5. d) do każdorazowego zamykania samochodu, uruchomienia wszystkich alarmów oraz używania wszystkich dostępnych zabezpieczeń w samochodzie, służących zabezpieczeniu samochodu przed kradzieżą,
  6. e) do wykonania we własnym zakresie standardowej obsługi samochodu (sprawdzania i uzupełnienia oleju silnikowego, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego oraz innych płynów eksploatacyjnych, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, sprawdzanie działania świateł mijania i drogowych, przy czym możliwe jest używanie tylko materiałów i elementów przewidzianych przez producenta samochodu, w tym w instrukcji pojazdu, odpowiednich do jego specyfikacji) oraz niezwłocznego zawiadamiania Wynajmującego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach,
  7. f) zabezpieczenia dowodu rejestracyjnego, polisy OC/AC, Umowy oraz kompletu kluczyków poza samochodem w przypadku każdorazowego wyjścia z samochodu,
  8. g) do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego i pokrycia wszelkich kosztów powstałych wskutek ich naruszenia, w tym kosztów opłat naliczanych przez leasingodawcę lub inny podobny podmiot za przedstawienie odpowiednim organom danych kierowcy lub najemcy,
  9. h) do każdorazowego pozostawiania samochodu na parkingach strzeżonych,
  10. i) po zakończeniu umowy najmu, zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym w Umowie, przy czym Najemca może zwrócić samochód, w innym miejscu za dodatkową opłatą po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym. Koszt zwrotu w innym miejscu niż określono w Umowie, bez pisemnej zgody wynajmującego ponosi Najemca,
  11. j) do poniesienia kosztów holowania w przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego,
  12. k) do uiszczenia kary dodatkowej w przypadku samowolnego przedłużenia najmu o ponad 2 godziny,
  13. l) do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego oraz policji w przypadku uszkodzenia samochodu, wypadku, awarii lub kradzieży samochodu w okresie Umowy, oraz postępowania zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego,
  14. m) zwrotu samochodu w stanie takim jak w momencie wypożyczenia, z uwzględnieniem normalnego zużycia, oraz w pełni zatankowanego,
  15. n) ponoszenia kosztów utrzymania i eksploatacji samochodu w okresie umowy najmu, w szczególności kosztów paliwa, płynów eksploatacyjnych, parkingów, garażowania, mycia, sprzątania, mandatów,
  16. o) udostępnienia samochodu w celu wykonania okresowego przeglądu serwisowego i poinformowania Wynajmującego o konieczności wykonania takiego przeglądu w przypadku pojawienia się o tym komunikatu w samochodzie lub osiągnięcia odpowiedniej ilości kilometrów, pod rygorem odpowiedzialności za utratę gwarancji przez Wynajmującego,
  17. p) zapewnienie, aby postanowienia Regulaminu i Umowy były przestrzegane również przez Kierowcę pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego.
  18. Najemcy w szczególności zabrania się:
  19. a) prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości,
  20. b) łamania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
  21. c) palenia w samochodzie papierosów ( w tym papierosów elektronicznych), tytoniu,
  22. d) wykonywania jakichkolwiek napraw, przeróbek czy innych zmian w samochodzie,
  23. e) przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dowodzie rejestracyjnym samochodu,
  24. f) uruchamiania, popychania, lub holowania innych pojazdów,
  25. g) przewożenia zwierząt, materiałów brudzących, żrących, o ostrych krawędziach, mogących doprowadzić do zniszczenia, zabrudzenia samochodu lub jego wnętrza,
  26. h) jazdy po torach wyścigowych oraz brania udziału w jakichkolwiek rajdach czy wyścigach albo pokazach,
  27. i) używania samochodu w kampaniach wyborczych czy reklamowych, czy innych działaniach promocyjnych oraz jako samochodu do nauki jazdy,
  28. j) wykonywania samochodem zarobkowego przewozu osób lub rzeczy,
  29. k) korzystania z myjni automatycznych,
  30. l) używania samochodu w sposób mogący spowodować przyspieszone zużywanie lub uszkodzenie jego mechanizmów, w szczególności układu hamulcowego, napędowego oraz opon,

  ł) wyjazdu samochodem za granicę RP bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

  1. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa (przy czym Najemca będący konsumentem ponosi pełne koszty o ile nie wykaże, że nie ponosi winy za ich powstanie i naruszenie Umowy), w tym:
  • a) zawinionego uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam,
  • b) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub zaburzających świadomość lub bez ważnego prawa jazdy,
  • c) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,
  • d) niedozwolonego wyjazdu samochodem poza terytorium Polski,
  • e) niedopełnienie obowiązku zwrotu dokumentów samochodu lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu lub niedopełnienia innych obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela skutkujących odmową wypłaty odszkodowania,
  • f) przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym,
  • g) uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach;
  • h) posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia samochodu.
  • Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które nie są objęte odpowiedzialnością towarzystwa ubezpieczeń lub szkody nie znajdujące pokrycia w wysokości otrzymanego przez Wynajmującego odszkodowania.
  • Najemcę obciąża udział własny w szkodzie w wysokości 5% wartości fakturowej brutto Samochodu.
  • Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za szkody i/lub krzywdy wyrządzone osobom trzecim.
  1. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu i ich zmianami oraz przestrzegać zawartych w nich postanowień.

   

  • 4 Przedłużenie umowy najmu samochodu
  1. Najemcy przysługuje prawo do przedłużenia okresu najmu samochodu, za uprzednią zgodą Wynajmującego, na określony z góry okres.
  2. Przedłużenie okresu najmu samochodu wymaga mailowego zgłoszenia Wynajmującemu najpóźniej na 24 godziny przed zakończeniem okresu najmu samochodu. W ciągu 10 godzin od zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Najemcy o swojej decyzji w przedmiocie przedłużenia umowy na wskazany w umowie najmu samochodu adres mailowy lub telefon Najemcy. Brak powiadomienia Wynajmującego w ww. terminie poczytuje się za odmowę zgody na przedłużenie najmu.
  3. Przedłużenie okresu trwania najmu samochodu wymaga zawarcia przez Wynajmującego i Najemcę odrębnej pisemnej, pod rygorem nieważności, umowy najmu samochodu lub sporządzenia pisemnego, pod rygorem nieważności aneksu do umowy najmu samochodu.
  4. Wyłączone jest stosowanie przepisu art. 674 kodeksu cywilnego dotyczącego domniemania przedłużenia umowy najmu na czas nieoznaczony.

   

  • 5 Uszkodzenie, wypadek lub kradzież
  1. W razie uczestnictwa w wypadku bądź kolizji drogowej Najemca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 godziny zawiadomić Wynajmującego o zdarzeniu, jak również o zdarzeniu natychmiast zawiadomić Policję i odpowiednie służby w zależności od stanu uszkodzenia samochodu oraz stanu zdrowia osób poszkodowanych w wypadku.
  2. Najemca zobowiązany jest do zebrania wszelkich danych (numery polis ubezpieczeniowych, danych osobowych uczestników oraz wskazania Wynajmującemu jednostki Policji obecnej na miejscu zdarzenia) niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji powstałej szkody komunikacyjnej oraz do sporządzenia pisemnego opisu dotyczącego okoliczności zdarzenia.
  3. W razie utraty, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 1 godziny od ujawnienia tego faktu zgłoszenia go Wynajmującemu, oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji.
  4. W wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w ust. 1, we wskazanym terminie, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenie i zobowiązany będzie do naprawienia szkody w pełnej wysokości, w tym do pokrycia kosztów naprawy samochodu oraz innych kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący, jeśli nie poniesie ich towarzystwo ubezpieczeń.
  5. W wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o kradzieży samochodu lub jego utracie, we wskazanym w ust. 3 terminie, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kwoty równoważnej wartości rynkowej wynajętego samochodu, jeżeli towarzystwo ubezpieczeń nie zapłaci odszkodowania należnego Wynajmującemu.

   

  • 6 Opłaty, kaucje, kary umowne
  1. Opłata za okres najmu uiszczana jest z góry według stawki obowiązującej określonej w Umowie, chyba, że strony ustaliły inną formę rozliczeń.
  2. Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy Najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji, chyba że strony postanowią inaczej. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość do potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności powstałej z tytułu użytkowania samochodu przez Najemcę lub kary umownej. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zwrotu Samochodu.
  3. Ceny opłat i wysokość kar umownych określa cennik (zwany dalej" Cennik"), stanowiący integralną część Regulaminu.
  4. Najemcę obowiązuje dzienny limit kilometrów wskazany w Umowie. Dzienny limit kilometrów liczony jest jako średnia z całego okresu najmu. Jeśli Umowa nie wskazuje dziennego limitu przyjmuje się, że wynosi on ....km dziennie.
  5. Termin zapłaty określony jest w Umowie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.
  6. Najemca zobowiązany jest do zapłaty gotówką albo na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej przez Wynajmującego.
  7. W przypadku wyjazdu za zgodą Wynajmującego za granice RP, Najemca zobowiązany jest do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia assistance w ruchu międzynarodowym na własny koszt + 50 zł za uruchomienie modułu GPS zamontowanego w aucie.
  8. W przypadku opóźnienia z zapłatą czynszu Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia odpowiednich odsetek ustawowych, a także może zablokować zapłon samochodu do czasu zapłaty zaległego czynszu, a po 12 godzinach do odholowania samochodu na koszt Najemcy.
  9. W przypadku gdy wysokość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej Wynajmujący ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
  • 7 Zwrot samochodu
  1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym wraz z kluczykami, pilotem, dokumentami, które zostały wydane (np. dowód rejestracyjny, polisa OC/AC) oraz całym wyposażeniem samochodu.
  2. W chwili zwrotu samochód powinien być czysty (na zewnątrz i wewnątrz), z pełnym zbiornikiem paliwa.
  3. Najemca jest zobowiązany, po zakończeniu obowiązywania umowy najmu samochodu, zwrócić samochód do siedziby Wynajmującego, w określonym w umowie najmu samochodu terminie i czasie.
  4. Niezwrócenie pojazdu w ciągu 2 godzin od momentu zakończenia umowy najmu przy braku zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu lub pomimo braku zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy najmu samochodu, traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu, o czym Wynajmujący powiadomi właściwe organy ścigania.
  5. W przypadku niezwrócenia samochodu w ustalonym terminie i godzinie Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej wysokości określonej w Cenniku za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w zwrocie samochodu.
  6. Zwrot samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez Strony umowy najmu samochodu.
  7. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze samochodu lub podpisaniu protokołu odbioru, Wynajmujący może dokonać odbioru samochodu jednostronnie, podpisując samodzielnie protokół odbioru.

   

  • 8 Rozwiązanie umowy najmu samochodu
  1. Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy najmu samochodu bez zachowania okresu wypowiedzenia, w sytuacji naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z obowiązków nałożonych na niego Regulaminem lub Umową.
  2. Najemca ma prawo do rozwiązania umowy najmu samochodu bez zachowania okresów wypowiedzenia w przypadku naruszania obowiązków określonych w Umowie lub Regulaminie przez Wynajmującego.
  3. Poza przypadkami wskazanymi w ustępie 1 i 2 Umowa może być rozwiązana przez Wynajmującego za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 tydzień w przypadku gdy czynsz najmu jest płatny miesięcznie, a Najemca opóźnia się z zapłatą czynszu najmu w całości lub w części za jeden miesiąc.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 - 3 powyżej, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju samochodu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego, niezwłocznie, lecz nie później niż ciągu 8 godzin od momentu rozwiązania Umowy.
  5. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na który została zawarta, pobrany czynsz nie podlega zwrotowi, chyba że Umowa była zawarta z konsumentem.
  6. W przypadku rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia Wynajmujący ma prawo do zablokowania zapłonu samochodu przy użyciu systemu antykradzieżowego, odholowania samochodu na koszt Najemcy, w tym bez jego wiedzy, usunięcia z pojazdu wszelkich rzeczy pozostawionych przez Najemcę.
  7. W przypadku rezerwacji samochodu Najemca wpłata zadatek.
  8. Rezygnacji z wykonania Umowy złożona w terminie krótszym niż 24 godziny przez godziną wydania Samochodu powoduje, że wpłacony zadatek przepada.

   

  • 9 Przetwarzanie danych osobowych

  W związku z postanowieniami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Wynajmujący informuje o poniższych zasadach przetwarzania danych osobowych Najemcy w celu zawarcia i wykonania Umowy

  1. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Wynajmujący,
  2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie lub elektronicznie na adresy wskazane w § 1 ust. 1 Regulaminu.
  3. Dane osobowe pozyskane przed lub w trakcie zawierania umowy wykorzystywane są w następujących celach:
  • a) zawarcia i wykonania łączącej strony umowy, w tym również rozpoznania ewentualnych reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • b) wykonania ciążących na Wynajmującym obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego, w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c),
  • c) ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może obejmować sprzedaż wierzytelności Wynajmującego innemu podmiotowi, czyli w jego uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów, czyli:
  • a) przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy oraz okres, po którym nastąpi przedawnienie się roszczeń wynikających z umowy,
  • b) przez okres określony w przepisach prawa, w szczególności przez okres, w którym przepisy nakazują Wynajmującemu przechowywać faktury i dokumenty księgowe.
  • Podane dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom:
  • a) podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Wynajmującego;
  • b) podmiotom świadczącym na rzecz Wynajmującego usługi doradcze, audytowe oraz prawne;
  • c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną i przewozową;
  • d) podmiotom podwykonawczym, których działanie jest niezbędne do wykonania umów w szczególności ubezpieczycielom oraz pomocy drogowej;
  • e) podmiotom świadczącym na rzecz Wynajmującego usługi księgowe.
  • Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (czyli obszar Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii);
  • Dane osobowe będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany.
  • Najemca posiada prawo do:
  • a) dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Wynajmującego oraz prawo ich sprostowania,
  • b) wnioskowania o usunięcie danych osobowych (jeżeli są przetwarzane bezpodstawnie), o ograniczenie ich przetwarzania oraz do żądania przeniesienia danych do innego administratora,
  • c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Wynajmującego,
  • d) w razie udzielenia zgody na przetwarzanie danych w innym zakresie lub celu niż wynikające z pkt. 3, Najemcy przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Niezależnie od powyższych uprawnień Najemca posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO;
  • Podanie przez Najemcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
  • Postanowienia dotyczące danych osobowych mają zastosowanie także do Kierowcy.

   

  • 10 Postanowienia końcowe
  1. Reklamacje należy kierować na adres Wynajmującego z § 1 pkt 1 Regulaminu. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 30 dni od dnia otrzymania jej przez Wynajmującego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany w formie, w jakiej wpłynęła reklamacja. Wady (usterki) samochodu wskazane w protokole zdawczo-odbiorczym nie stanowią podstawy do reklamacji.
  2. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
  3. W przypadku podania przez Najemcę adresu email, wyraża on zgodę na przesyłanie na wskazany adres email przez Wynajmującego wystawionych przez niego faktur w formie elektronicznej.
  4. Wszystkie ceny stosowane przez Wynajmującego są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  5. Najemcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub przedłużenia Umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta zgodnie z art. 38 pkt 12 tej ustawy.
  6. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Wynajmującego, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument, które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.
  7. W przypadku gdy jakikolwiek zapis Umowy lub Regulaminu okaże się nieważny nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.
  8. W ramach wykonania Umowy strony ustalają, iż przez formę dokumentową rozumieją formę dokumentową w rozumieniu kodeksu cywilnego, w tym wiadomości e-mail, SMS lub nagrane rozmowy telefoniczne.
  9. Polubownych sposobów rozwiązania sporów można poszukiwać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Ich lista oraz adresy zamieszczone zostały na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pomocy w zakresie bezpłatnej porady pranej oraz dochodzenia roszczeń konsumenckich udzielają organizacje konsumenckie takie jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, posiadające swoje oddziały w większych miastach

  Polski. Adresy i numery telefonów znajdują się na ich stronach internetowych. W przypadku transakcji ponadgranicznych na terenie Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii konsument może również liczyć na pomoc Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK), które udziela bezpłatnych informacji oraz porad prawnych (również w jeżyku angielskim) sprawach z zakresu ochrony konsumenta. Na pytania konsumentów dotyczące ich praw w Unii Europejskiej Europejskie Centrum Konsumenckie udziela bezpłatnych porad prawnych pod nr telefonu + 48 22 55 60 118, oraz pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeżeli reklamacja złożona przez konsumenta nie przyniosła efektu, wówczas konsument może zwrócić się do ECK Polska, składając skargę o charakterze transgranicznym na specjalnym formularzu skargi (dostępnego na stronie ECK), która jest rozpatrywana w ramach informatycznego systemu Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.

  1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami obowiązuje od dnia 04.11.2019 r. do dnia jego zmiany kolejnym Regulaminem.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.